VERKOOPSVOORWAARDEN CERALITH NV

Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent

 

 1. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn al onze facturen contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel.
 2. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België, op het moment van de uitgifte van de factuur toegepast tarief voor voorschotten in rekening courant op overheidspapier, vermeerderd met 2 %.
 3. In geval van niet betaling op zijn vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 25 euro.
 4. De niet betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 5. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 6. De koper is verantwoordelijk voor de bestelde hoeveelheid materialen.
 7. Geleverde en afgehaalde goederen kunnen niet retour.  Betaalde artikelen dienen binnen de 3 maanden te worden opgehaald, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 8. Klant heeft de eindverantwoordelijkheid voor de opgegeven maten.
 9. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht voor tot de volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 10. Wij aanvaarden nooit enige verantwoordelijkheid voor werken die met onze materialen zijn uitgevoerd na verwerking van deze door de koper of tussenpersoon.
 11. De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Een vertraging van de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 12. De leveringen gebeuren aan de voet van de vrachtwagen op goed berijdbare weg.
 13. De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan NV CERALITH. Bij gebreken waaraan de NV CERALITH elke vordering als onontvankelijk mag beschouwen.
 14. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de klant te worden ingesteld binnen de 2 maanden na het ontstaan van het gebrek, bij gebreken waaraan de vordering in toepassing van ar. 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffen van verval, worden ingesteld binnen de 6 maanden na levering.
 15. Bij zichtbare gebreken is de verantwoordelijkheid beperkt tot het verwisselen van de goederen met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.
 16. De geleverde materialen worden gegarandeerd aan de voorwaarden en clausules van de fabrikant, door het in ontvangst nemen van de materialen aanvaardt de koper uitdrukkelijk deze voorwaarden. De verkoper aanvaardt geen enkele klacht op mindersorteringen.
 17. Onze verkoopsvoorwaarden worden aanzien als aangenomen wanneer de bestelling gedaan is zonder dat NV CERALITH rekening moet houden met de verkoopsvoorwaarden der kopers.
 18. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

RETOURNEREN VAN EEN ONLINE AANKOOP VIA DE WEBSHOP

Indien u niet helemaal tevreden bent, kan u het product retourneren wanneer het product nog in ongebruikte en niet beschadigde staat is.
De retourkosten worden steeds aan de klant doorgerekend. De kostprijs voor het retourneren bedraagt de prijs die u als transportkost betaald hebt bij uw online aankoop indien u de retour door ons wenst te laten afhandelen. Wij inspecteren elk geretourneerd product bij ontvangst. Op basis van onze bevindingen bepalen wij of er een volledige, gedeeltelijke of geen terugbetaling zal volgen. Retourzendingen die beschadigd geraken tijdens het transport zijn voor rekening van de klant.

Na levering heb je 14 dagen de tijd om een aanvraag tot retour in te dienen.

Hoe ga je te werk:

 1. Meld je retour aan via info@ceralith.be met vermelding van je naam, telefoonnummer, leveradres en ordernummer.
 2. Je ontvangt vervolgens een document om uw retour aan te vragen.
 3. U kunt ervoor kiezen om het materiaal zelf terug te brengen. De staat van het product wordt onmiddellijk gecontroleerd. Opgelet, hiervoor dient u een afspraak binnen de openingsuren te maken. Indien u wenst dat Ceralith NV de retourzending organiseert, geldt de transportkost die aangerekend werd in de winkelwagen. Hou daarbij rekening dat de ophaling gebeurt door een vrachtwagen met laadklep. Het materiaal moet daarom goed verpakt aan de voet van de straat aangeboden worden en het leveradres moet toegankelijk zijn voor zwaar vrachtverkeer. Wanneer de chauffeur het materiaal niet kan opladen omdat er aan deze voorwaarden niet werd voldaan, zullen de kosten van een foutlevering eveneens aangerekend worden.
 4. Na ontvangst van de goederen en na goedkeuring van het materiaal, wordt de aankoopsom terugbetaald binnen de 14 dagen.

Retourvrachten kunnen enkel naar onderstaand adres verzonden worden, dit op afspraak en binnen de openingsuren:

Ceralith NV, Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent.

 

Materiaal dat speciaal voor de klant op maat werd gemaakt, wordt nooit als retour aanvaard.

 

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR MARMER EN NATUURSTEEN:

In marmer, natuursteen, witsteen, … komen vaak fijne en soms bredere aders voor die door niet-vaklui voor opgevulde breuklijnen worden aanzien. Nochtans is het een volkomen natuurlijk verschijnsel: de steen is één vaste massa met de ader en is niet meer of niet minder breekbaar dan dezelfde steen zonder aders. Men kan dus geenszins stellen dat het om een fout of een gebrek van de steen gaat!

Producten met lange zijden zijn moeilijk te produceren zonder gebruik van reparatiekit (Akemi). Eventuele herstelde hoeken en/of kanten zijn een normaal geaccepteerd fenomeen in de natuursteen en zijn geen reden tot afkeur.

Bij natuursteen wordt geaccepteerd dat er tot 10% breuk- of maatafwijking kan voortkomen. Dit is geen reden tot klacht aangezien dit onvermijdelijk is in een productieproces.